OFERTA W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI i PODATKÓW

 1. Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej:
  • pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym
  • udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej
  • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych i ZUS
  • zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności
  • doradztwo w sprawach podatkowych
  • kompleksową obsługę w zakresie sporządzania wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości statystycznej
  • sporządzanie biznesplanów oraz innej dokumentacji wymaganej przez banki kredytujące przedsiębiorców

 2. Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych i zryczałtowany:
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • sporządzanie bilansów
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji majątku (środków trwałych i wyposażenia)
  • sporządzanie i składanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji podatkowych
  • przygotowywanie druków przelewów lub przekazów gotówkowych

 3. Obsługę ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi
  współpracujących:
  • sporządzanie i składanie we właściwych oddziałach ZUS deklaracji zgłoszeniowych
  • przygotowanie i składanie deklaracji rozliczeniowych
  • sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS

 4. Prowadzenie spraw pracowniczych:
  • przygotowanie i składanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników w ZUS
  • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, itp.
  • sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz do ZUS i ewentualnych deklaracji rocznych
  • sporządzanie przelewów lub przekazów gotówkowych składek przekazywanych do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy
  • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami i wynagrodzeniami

 5. Sporządzanie zeznań rocznych podatku dochodowego.


 6. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym w sprawach podatkowych i ubezpieczeń
  społecznych:
  • sporządzanie wyjaśnień i analiza dowodów przekazywanych do organów kontrolnych
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i ZUS oraz zażaleń na postanowienia tych organów
  • ewentualna reprezentacja podatnika lub płatnika przed organami skarbowymi lub ZUS